Četiri točka voze telo,
dva voze dušu

Članstvo

Budite deo H.O.G.® Srbija. Sa ove stranice možete da se prijavite i da saznate više o našoj organizaciji i prednostima članstva.

Tvoja karta
za vožnju života

Budite deo H.O.G.® Srbija

Priključi se HOG-u Srbija Priključi se HOG-u Evropa

Dobićete ekskluzivan pristup uzbudljivim događajima i
akcijama koje samo H.O.G. može da pruži.

O nama

The Harley Owners Group (HOG) je organizacija osnovana i sponzorisana od strane Harley-Davidson Motor Company. Članovi su vlasnici motora marke Harley Davidson. Chapter Belgrade je sponzorisan od strane Harley Davidson Beograd.

Mi smo grupa entuzijasta koji se redovno skupljaju, planiraju događaje i vožnje i učestvuju u dobrotvornim akcijama.

Razlog osnivanja Chapter Belgrade je uživanje u vožnji naših Harley-Davidson motora.

Naš cilj je da se zabavimo, vozimo bezbedno i promovišemo image Harley vozača kao specificnu grupu. Mi sebe smatramo porodičnom organizacijom i podržavamo učešće porodice u našim aktivnostima.

Tvoja misija, ako je prihvatiš, biće “Vozi se i zabavljaj se”

Svako ko je zainteresovan da pristupi nasem Chapteru, mora prethodno da postane član evropskog HOG.

Pošto je vaše evropsko članstvo odobreno i dobijete HOG broj , možete aplicirati i za članstvo u Chapter Belgrade.

Chapter izdaje mesečni bilten pomoću koga se članovi našeg i drugih HOG Chaptera obaveštavaju o našim aktivnostima.

Nadamo se da ćete nam se pridružiti da zajedno delimo veselje drugarstvo i pasiju za vožnjom Harley motora.

Vidimo se

H.O.G. Officers

Sponsoring Dealer

Damjan Vasić

Chapter Director

Miroslav Radić

Assistant Director

Slobodan Većkalov

Secretary

Treasurer

Ivan Šegrt

Activities Officer

Slobodan Većkalov

Safety Officer

Aleksandar Saša Vujkov

Road Captain

Saša Korenić

Road Captain

Lazar Zakovski

Ladies of Harley® Officer

Jelena Većkalov

Editor

Historian

Photographer

Webmaster

Membership Officer

Ladies of Harley

Brojne su pogrešne interpretacije značenja L.O.H (Ladies of Harley). Namera nam je da ovim tekstom pomognemo u pojašnjenju značenja L.O.H. i njegove važnosti po bilo koji H.O.G Chapter.

Ladies of Harley (L.O.H) je program sponzorisan od strane Harley Owners Group (H.O.G.) koji podržava žene, zaljubljenice u motore (obratiti pažnju da nije rečeno vozače motora). Nije važno da li vozite motor, ili ste saputnik na njemu; možete biti deo L.O.H.-a.

L.O.H. je osnovan kako bi ohrabrio žene da postanu proaktivne u H.O.G.-u i njegovim lokalnim chapterima. On nije posebna organizacija, već pre još jedna od koristi koju donosi H.O.G. To nije grupa žena koja pokušava da se odvoji od muškaraca, već pokušaj da se što više žena ohrabri da uzme učešća u aktivnostima kojima tradicionalno dominiraju muškarci. Sve više i više žena prelazi sa mesta saputnika na mesto vozača sopstvenog motora, mada i dalje ne želimo da se one koje ne voze motore osećaju ugroženim.

Članstvo u L.O.H.-u Vam omogućava da učestvujete ne samo u lokalnim, već u svim L.O.H. aktivnostima na različitim H.O.G. okupljanjima i događajima. Ovo se može odnositi na radionice, seminare i druge posebne prilike. Jedino što se zahteva jeste Vaše članstvo u Harley Owners Group i drugih troškova nema. Sve što treba da uradite jeste da označite L.O.H. kvadratić na Vašem prijavnom formularu i dobićete patch i pin kojim se potvrđuje Vaše

Statut

Uvod

“Godišnji statut H.O.G. ogranka” je dokument koji definiše odnose između lokalnih ogranaka, dilera-sponzora i HOG-a. Članovi sadržani u statutu su obavezujućeg karaktera, i na statut se može gledati kao na “poslednju reč” u slučaju bilo kog pitanja koje bi moglo da se pojavi. Ako se radi o ograncima koji su inkorporirani kao neprofitne organizacije, statut treba da se koristi zajedno sa podzakonskim aktima ogranka. Diler-sponzor je u obavezi da osigura da ogranak ispunjava zahteve HOG-a navedene u statutu. Direktor i ostali funkcioneri moraju se pridržavati “Godišnjeg statuta H.O.G. ogranka” u svim poduhvatima i aktivnostima ogranka.

GODIŠNJI STATUT H.O.G. ® OGRANKA

Sadržaj

Godišnji statut H.O.G.® ogranaka

Preambula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . B-4

Svrha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . B-4

Sponzorstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-4

Prijava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . B-5

Ime i povezanost. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. … . . B-5

Fukcioneri (odeljci 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . B-5

Članstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . .. B-7

Članarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-8

Aktivnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B-8

Publikacije ogranka . . . . . . . . . . . . . . . . . . … .. B-8

Zastićene oznake.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . B-9

Podzakonska akta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-10

Amandmani . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . B-10

Raspolaganje sredstvima . . . . . . . . . . . . . . . . ..B-10

Odricanje odgovornosti . . .. . . . . . . . . . . . . … … B-11

Nacionalno i lokalno zakonodavstvo.. . …. . .. …….. B-11

Politika rada (odeljci 1-8) . . . . . . . . . . ……… ……. B-11

GODIŠNJI STATUT H.O.G. ® OGRANKA

Preambula

The Harley Owners Group® ili H.O.G. (u daljem tekstu: HOG) je organizacija koju je osnovala i koju sponzoriše Harley-Davidson® Motor kompanija. Grupa je osnovana da bi entuzijastima širom sveta nudila pogodnosti i usluge vezane za vožnju motora, i sa ciljem da se razvije prisan odnos između vozača Harley-Davidson motora, Harley-Davidson dilera, i same kompanije Harley-Davidson.

Mogućnost formiranja nezavisnog ogranka povezanog sa HOG-om pruža se kako bi se članovi okupili u zajedničkom interesu promovisanja motociklističkih aktivnosti. Cilj je da rezultat rada svakog od ogranaka bude viši stepen zainteresovanosti za vožnju Harley-Davidson motora.

Ogranak je porodično orjentisana i vanpolitička organizacija.

Član I – Svrha

1. Svrha lokalnog ogranka je da među članovima HOG-a promoviše odgovoran odnos prema aktivnostima vezanim za vožnju motora, kroz sprovođenje aktivnosti ogranka i podržavanje učešća u ostalim zbivanjima koje organizuje HOG.

2. Aktivnosti i rad ogranka odvijaju se u skladu sa porodično orjentisanom filozofijom lišenom političkih uticaja.

Član II – Sponzorstvo

1. Svaki ogranak mora da bude sponzorisan od strane ovlašćenog Harley-Davidson dilera. Odluka o sponzorisanju ogranka predstavlja diskreciono pravo dilera.

2. Ovlašćeni Harley-Davidson diler ima pravo da sponzoriše samo jedan ogranak HOG-a.

3. Diler-sponzor je ovlašćen da zahteva da sponzorisani ogranak svoj rad i aktivnosti sprovodi u skladu sa standardima dilera-sponzora. Diler-sponzor je u obavezi da zahteva da ogranak svoj rad i aktivnosti sprovodi u skladu sa ovim Statutom i Politikom rada HOG-a.

4. Diler-sponzor je nadležan za sadržaj svih publikacija ogranka, i ima pravo davanja saglasnosti na dati sadržaj.

5. Diler-sponzor je nadležan za sva pitanja koja se odnose na članstvo u ogranku.

6. Diler-sponzor ima pravo da uvede plaćanje članarine koja se može koristiti isključivo za plaćanje ili umanjenje troškova vezanih za održavanje ogranka.

7. Kada se radi o ogranku koji je inkorporiran kao neprofitna organizacija, ovaj odeljak i podzakonska akta ogranka treba posmatrati kao jedan dokument.

Član III – Prijava i uslovi

Povezanost ogranka sa HOG-om traje jednu godinu, i uključuje godišnje podnošenje prijave i odobrenje od strane HOG-a.

Član IV – Ime i povezanost

1. The Harley Owners Group, odeljenje Harley-Davidson Motor kompanije, predstavlja upravljačko telo za sve ogranke HOG-a. Svaki ogranak povezan sa HOG-om smatra se odvojenom i nezavisnom organizacijom koja na neprofitnoj osnovi pruža usluge svojim članovima.

2. Svaki povezani ogranak mora da se pridržava ovog Statuta i Politike rada HOG-a.

3. Povezani ogranci mogu da se nazovu po imenu grada ili lokala dilera-sponzora. HOG zadržava pravo da odobri ime ogranka.

4. Ukoliko HOG, u skladu sa svojim diskrecionim pravom, zaključi da se ogranak ne pridržava ovog Statuta, on ima pravo da uskrati dalje priznavanje datog ogranka kao povezanog dela organizacije. Dodatno, diler ima pravo da u bilo kom trenutku uskrati sponzorstvo svom ogranku, kada prestaje i povezanost datog ogranka sa HOG-om.

Član V – Funkcioneri

1. Povezani ogranci moraju da imaju sledeće funkcionere: direktora, pomoćnika direktora, blagajnika, sekretara, i direktora-sponzora. Ostali funkcioneri se, u skladu sa diskrecionim pravom, imenuju po potrebi.

2. Diler-sponzor zauzima položaj direktora-sponzora. On može da zauzima i druge, čak i sve funkcionerske položaje uključujući i zaduženja vezana za te položaje, i ima pravo da, po sopstvenoj diskreciji, bilo kog funkcionera ukloni sa dužnosti. Diler-sponzor ima pravo da odredi način imenovanja funkcionera, kao i dužinu trajanja njihovih mandata. Kada se radi o inkorporiranim ograncima, konsultovati podzakonska akta ogranka o imenovanju i uklanjanju funkcionera sa dužnosti.

3. Diler-sponzor je ovlašćen da zahteva da sponzorisani ogranak radi u skladu sa standardima dilera-sponzora. Diler-sponzor je u obavezi da zahteva da ogranak svoj rad i aktivnosti sprovodi u skladu sa ovim Statutom i Politikom rada HOG-a.

4. Odgovornosti i zaduženja glavnih funkcionera ogranka su sledeća:

A. Direktor: Direktor se pridržava ovog Statuta i podzakonskih akata, održava sastanke ogranka, i vrši koordinaciju zaduženja funkcionera ogranka.

B. Pomoćnik direktora: Pomoćnik direktora pomaže direktoru u obavljanju njegovih zaduženja. Pomoćnik direktora je takođe zadužen za promovisanje članstva, orjentaciju novih članova, zadržavanje postojećih članova, i obaveštavanje članova ogranka o programima HOG-a.

C. Blagajnik: Blagajnik je zadužen za prikupljanje i raspolaganje sredstvima ogranka, za mesečno izveštavanje članova o finansijskim transakcijama, za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja HOGu, za poštovanje svih uslova koji se odnose na unošenje podataka o sredstvima kao i na izvestavanje; i za podnošenje Prijave ogranka za povraćaj sredstava uz odgovarajuću dokumentaciju.

D. Sekretar: Sekretar je zadužen za administrativne poslove ogranka, pravljenje zapisnika sa godišnjih poslovnih sastanaka ogranka kao i sa drugih sastanaka, i za nadzor nad funkcionerom zaduženim za članstvo ukoliko takav postoji. Sekretar osigurava da su svi članovi ogranka i važeći članovi HOG-a, čuva u evidenciji potpisane kopije Godišnjih prijava za članstvo u ogranku svih članova ogranka, koje se potpisuju svake godine, i podnosi HOG-u Prijavu za odobrenje Statuta, kao i sve druge izveštaje koje HOG zatraži. Dodatno, sekretar osigurava poštovanje svih zahteva vezanih za osiguranje (uključujući potpise učesnika na potrebnim formularima u kojima se ogranak oslobađa odgovornosti), i osigurava zavođenje celokupne godišnje dokumentacije kod nadležnih organa. Sekretar osigurava pripremu dokumentacije o zadobijenim povredama i njeno blagovremeno slanje osiguravajucim društvima, i odgovoran je za vođenje i čuvanje formulara koji ogranak oslobađaju odgovornosti kao i izveštaja o zadobijenim povredama.

5. Odgovornosti i zaduženja onih funkcionera čije postojanje nije obavezno su sledeća:

A. Funkcioner zadužen za aktivnosti: Zadužen za administrativne poslove vezane za događaje koje organizuje ogranak.

B. Ladies of Harley funkcioner: Zadužen za ohrabrivanje pripadnica ženskog pola da uzmu aktivno učešće u aktivnostima ogranka.

C. Vođa puta: (Može da ih bude i više). Zadužen za pružanje pomoći u planiranju itinerera za vožnje koje organizuje ogranak, i za obaveštavanje članova ogranka o svim programima HOG-a.

D. Urednik: Urednik je zadužen za prikupljanje i organizovanje pisanog, usmenog (radio i TV prenos) i elektronskog materijala za potrebe izdavaštva, npr. za biltene i izjave za štampu. Sve publikacije ogranka, bilo da se radi o pisanom, usmenom (radio i TV prenos) ili elektronskom materijalu, podložna su odobrenju od strane dilera-sponzora pre objavljivanja.

E. Funkcioner za bezbednost: Zadužen za obaveštavanje članova ogranka o postojanju obuke za vozače.

F. Fotograf: Zadužen za izradu, prikupljanje i sređivanje fotografija ogranka za potrebe korišćenja u publikacijama i istorijskim albumima ogranka.

G. Istoričar: Zadužen da pripremu i čuvanje pisanog materijala o istoriji ogranka, uključujući funkcionerske položaje, aktivnosti ogranka i broj članova.

H. Funkcioner zadužen za članstvo: Zadužen za to da osigura da su svi članovi ogranka i važeći članovi HOG-a; čuva u evidenciji potpisane kopije Godišnjih prijava za članstvo u ogranku svih članova ogranka, koje se potpisuju svake godine; izrađuje izveštaj o članovima ogranka uz prosleđivanje tromesečnih obaveštenja sedistu HOG-a; ili postavljanju na internet na ww.members.hog.com

I. Vebmaster: Zadužen za prikupljanje i organizovanje materijala za vebsajt ogranka i dobijanje odobrenja dilera-sponzora pre objavljivanja sadržaja.

Član VI – Clanstvo

1. Članovi HOG-a mogu da se pridruže bilo kom povezanom ogranku. Ukoliko članstvo u HOG-u istekne, automatski se prekida i članstvo u lokalnom ogranku, kao i bilo koje drugo odnosno članstvo. Svaki od lokalnih ogranaka je zadužen za to da osigura da članovi ogranka budu i važeći članovi HOG-a, kao i da u dokumentaciji ogranka čuva potpisane kopije Godišnjih prijava za članstvo u ogranku svih članova ogranka. Lica koja se prijavljuju za članstvo ili obnavljaju članstvo u lokalnom ogranku obavezna su da, kao uslov za članstvo u ogranku, pokažu dokaz o svom međunarodnom članstvu.

2. Diler-sponzor ima pravo da ukine članstvo bilo kom licu u sponzorisanom ogranku, ukoliko – po sopstvenoj diskreciji – zaključi da je ponašanje člana neprihvatljivo ili suprotno interesima dilera-sponzora. Kada se radi o inkorporiranim ograncima, pozvati se na podzakonska akta ogranka koja sadrže poseban odeljak o prekidu članstva.

Član VII – Članarina

1. Ogranci su neprofitne organizacije. Diler-sponzor ima pravo da uvede plaćanje članarine koja će se koristiti isključivo za plaćanje ili umanjenje troškova održavanja ogranka. Kada se radi o inkorporiranim ograncima, pozvati se na podzakonska akta ogranka koja sadrže poseban odeljak o članarini.

2. Ogranci imaju pravo da organizuju legitimne aktivnosti čiji je cilj prikupljanje sredstava koja bi pomogla pri plaćanju ili umanjenju troškova održavanja ogranka, ili prikupljanje sredstava u dobrotvorne svrhe. Sve aktivnosti te vrste moraju prethodno da budu odobrene od strane dilera-sponzora.

Član VIII – Aktivnosti

Isključivo je lokalni ogranak ovlašćen za organizovanje događaja i aktivnosti ogranka. Ti događaji i aktivnosti mogu da uključe bilo koje porodično orjentisane, bezbedne aktivnosti koje promovišu imidž motociklizma kao sporta i koje se dopadaju članovima ogranka.

Član IX – Publikacije ogranka

Sav materilaj koji ogranak objavi mora da sadrži zvanično ime i broj ogranka. Sve publikacije ogranka, bilo da se radi o pisanom, usmenom (radio i TV prenos) ili elektronskom materijalu, podložna su odobrenju od strane dilera-sponzora pre objavljivanja. Ukoliko HOG, u bilo kom trenutku i po sopstvenoj diskreciji, zaključi da ono što je ogranak objavio nije u skladu sa porodično orjentisanom politikom HOG-a koja je lišena političkih uticaja, ili sa ciljevima HOG-a, pripadnost ogranka HOG-u u svojstvu povezane organizacije može da bude prekinuta. Kopije svih publikacija ogranka, bilo koje vrste, moraju se proslediti kancelariji HOG-a.

Član X – Dozvola za korišćenje zaštiženih oznaka

1. Zaštićene oznake H.O.G.®, HOG® , HARLEY OWNERS GROUP®, L.O.H.®, LADIES OF HARLEY® i sledeći HOG logoi (tzv. “H.O.G. Trademarks“) spadaju među mnoge zaštićene oznake Harley-Davidson Motor kompanije.

H.O.G. Trademarks ne smeju ni na koji način da se manjaju, niti da se koriste u kombinaciji sa bilo kojim drugim rečima ili grafičkim prikazima.

2. Odobrenje ili obnavljanje ovog Godišnjeg statuta za HOG ogranke smatra se ograničenom licencom za korišćenje zaštićenih oznaka/H.O.G. Trademarks tokom trajanja datog Godišnjeg statuta za HOG ogranke. U budućnosti, svaki evropski ogranak će sa HOG-om potpisivati stvarni ugovor o upotrebi zaštićenih oznaka koji će, u odnosu na Godišnji statut, predstavljati odvojen dokument.

3. Licenca u skladu sa kojom ogranak HOG-a koji ima odobren Statut može da koristi zaštićene H.O.G. oznake je ograničena samo na materijale koji se odnose na aktivnosti ogranka.

4. Trenutni HOG logo sa slikom orla može da se koristi samo uz zvanično ime ogranka koje mora da se nalazi iznad logoa HOG-a sa orlom, i u okviru zvanične oznake HOG ogranka, kao što je prikazano u dokumentu ispod.

5. Pre nego što započne sa korišćenjem zaštićenih H.O.G. oznaka, ogranak mora da pribavi odobrenje HOG-a za sve materijale osim kada se radi o publikacijama ogranka. Majice sa kratkim rukavima, bedževe i druge artikle može da proizvodi samo licencirani proizvođač koji je ovlašćen od strane Harley-Davidson Motor kompanije, a koji takođe mora da pribavi prethodno odobrenje HOG-a.

6. Korišćenje zaštićenih H.O.G. oznaka od strane ogranka može da traje samo dok je na snazi ovaj Godišnji statut ili HOG trademark licenca između HOG-a i ogranka, i ukoliko ogranak deluje u skladu sa ovim Godišnjim statutom i Politikom rada HOG-a. HOG ima diskreciono pravo da ukine ograničenu dozvolu ogranka za korišćenje zaštićenih H.O.G. oznaka u bilo kom trenutku, pisanim obaveštenjem koje stupa na snagu 30 dana po prijemu. Ogranak je obavezan da tada u potpunosti prekine sa korišćenjem zaštićenih oznaka.

7. Ogranak je obavezan da u razumnoj meri pruži pomoć ukoliko Harley-Davidson Europe to zatraži, radi zaštite zaštićenih H.O.G. oznaka u mestu u kome ogranak deluje.

Član XI – Podzakonska akta

1. Ovaj Statut se usvaja i služi kao smernica u načinu rada HOG ogranka, i on mora biti dostupan svim članovima ogranka.

2. Kada se radi o inkorporiranim ograncima, podzakonska akta ogranka predstavljaju dodatak ovom Statutu i Politici rada HOG-a. Diler-sponzor i kancelarija HOG-a moraju da daju saglasnost o podzakonskim aktima ogranka pre njihovog objavljivanja ili implementacije. Po usvajanju, podzakonska akta ogranka moraju da budu prosleđena dileru-sponzoru i kancelariji HOG-a, i moraju biti na raspolaganju svim članovima ogranka. U slučaju nesklada između dva dokumenta, primat imaju podzakonska akta ogranka.

Član XII – Amandmani

HOG ima pravo da, po sopstvenoj diskreciji, izmeni ovaj Statut na osnovu zaključaka HOG-a o razvoju situacije i potreba ogranka, ili kada postoji nesklad sa primenjivim nacionalnim ili lokalnim zakonima.

Član XIII – Raspolaganje sredstvima

U slučaju rasformiranja ili totalne likvidacije ogranka, sva preostala sredstva i imovina ogranka se, po isplaćivanju ili odvajanju sredstava za isplaćivanje svih dugovanja i obaveza ogranka, kao i sredstava potrebnih za isplatu odnosnih neophodnih troškova, predaju organizaciji/organizacijama koje se bave isključivo humanitarnim radom i koje su kao takve definisane u relevantnim nacionalnim zakonima. Sredstva i imovina se ni pod kojim uslovima ne predaju direktorima, funkcionerima ili drugim pojedincima.

Član XIV – Odricanje odgovornosti

Iako je ogranak povezan sa HOG-om, on predstavlja odvojen, nezavisan entitet koji je odgovoran za sopstveno delovanje. Članovi Harley Owners Grupe i njihovi gosti ućestvuju u aktivnostima HOG-a i HOG-ovog ogranka svojevoljno i na sopstveni rizik. Diler-sponzor, HOG i Harley-Davidson Motor kompanija, njene podružnice i distributeri, kao i funkcioneri lokalnog ogranka neće se ni u kom smislu smatrati odgovornim za bilo kakvu povredu ili gubitak člana/gosta kao ni njegove/njene imovine koji su nastali kao rezultat učešća u aktivnostima HOG-a i HOG-ovog ogranka. To znači da nijedan član lokalog ogranka, kao ni njegov(i) / njen(i) gost(i) nema pravo da preduzima ikakve pravne radnje protiv dilera-sponzora, HOG-a, Harley-Davidson Motor kompanije, njenih distributera i podružnica, lokalnih ogranaka i njihovih zastupnika i službenika u slučaju bilo kakve povrede nastale u odnosu na dato fizičko lice ili njegovu/njenu imovinu.

Član XV – Nacionalno i lokalno zakonodavstvo

Ukoliko bilo koji deo ovog Statuta iz bilo kog razloga bude stavljen van snage u skladu sa nacionalnim ili lokalnim zakonodavstvom nadležnim za materiju sadržanu u ovom Statutu, taj deo se ima smatrati izbrisanim iz ovog Statuta, dok ostatak Statuta ostaje na punoj pravnoj snazi.

Član XVI – Politika rada

1. Prestanak sponzorstva: U slučaju da diler-sponzor odluči da nema nameru da dalje sponzoriše ogranak:

A. Diler-sponzor je u obavezi da obavesti odgovarajućeg menadžera HOG-a o svojoj nameri da prestane da spozoriše ogranak, 15 dana pre pisanog obaveštavanja ogranka o prestanku sponzorstva. Menadžer se može obavestiti telefonom ili faksom.

B. Diler-sponzor će u pisanoj formi obavestiti ogranak o prestanku sponzorstva, dajući objašnjenje za njegov prestanak. Obaveštenje stupa na snagu 15 dana po prijemu. Kopija obaveštenja koje diler-sponzor podnosi članovima ogranka šalje se menadžeru HOG-a.

C. Nijedna sledeća grupa koja bude aplicirala za Statut, sponzorisana od strane nekadašnjeg dilera-sponzora, neće biti uzeta u razmatranje najmanje tri meseca po prestanku pretodnog sponzorstva dilera-sponzora.

2. Aktivnosti ogranka:

A. Ogranak treba da navede koje aktivnosti su ‘otvorenog’ tipa, koje ‘zatvorenog’, a koje ‘samo za članove’.

B. Aktivnosti zatvorenog tipa su aktivnosti ogranka koje su otvorene za članove ogranka i jednog gosta po članu.

C. Aktivnosti za članove su aktivnosti koje su otvorene samo za članove HOG-a.

D. Aktivnosti otvorenog tipa su aktivnosti koje su otvorene za članove ogranka, međunarodne članove HOG-a, i ostale goste po želji.

3. Članstvo: Da bi suspendovao ili prekinuo nečije članstvo u ogranku, diler-sponzor mora da uradi sledeće:

A. Da člana u pisanoj formi obavesti da mu/joj se ukida članstvo u ogranku. Razlozi za ukidanje članstva treba da budu navedeni koncizno i jasno.

B. Da članu vrati iznos godišnje članarine.

C. Da pošalje kopiju obaveštenja o ukidanju članstva menadžeru HOG-a.

D. Kada se radi o inkorporiranim ograncima, konsultovati podzakonska akta koja sadrže poseban odeljak o suspenziji i ukidanju članstva.

4. Bilteni: Biltenom se smatra bilo koji štampani materijal kojim se članstvo informiše o aktivnostima, npr. razglednice, flajeri, publikacije na više strana i sl. Za aktivnosti koje se pominju u biltenima mora da bude navedeno da li se radi o dograđajima koji su otvoreni za sve, za članove HOG-a, ili se radi o aktivnostima zatvorenog tipa.

5. Status ogranka: Ogranku koji ne bude organizovao nijedan događaj ili koji ne bude štampao nijedan bilten može biti oduzet status ogranka koji je povezan sa HOG-om.

6. Članarina: Iznos godišnje članarine ne sme da pređe 50 evra.


Putovanja

Rezervišite datume, javite ženama. Vodimo vas na jedinstvena putovanja. Ovo je suština uživanja i glavni cilj okupljanja.

Vojvodina

Informacije o putovanju

Datum: 7. maj 2017.
Dužina puta: -

Makedonija

Informacije o putovanju

Datum: 18-21. maj 2017.
Dužina puta: -

Uvac

Informacije o putovanju

Datum: 23-27. avgust 2017.
Dužina puta: -

Centralna Bosna

Informacije o putovanju

Datum: 20-23. jul 2017.
Dužina puta: -

Trebinje, Herceg Novi

Informacije o putovanju

Datum: 22-24. septembar 2017.
Dužina puta: -

Lugano

Informacije o putovanju

Datum: 25. jun - 2. jul 2017.
Dužina puta: -

Transalpina

Informacije o putovanju

Datum: 10-13. avgust 2017.
Dužina puta: -

Dunav, Golubac

Informacije o putovanju

Datum: 8-11. jun 2017.
Dužina puta: -

Faaker See

Informacije o putovanju

Datum: 5-10. septembar 2017.
Dužina puta: -

HD Moto Safety Day

Informacije o putovanju

Datum: 14. maj 2017.
Dužina puta: -

Galerija

Dobićete ekskluzivan pristup uzbudljivim događajima i
akcijama koje samo H.O.G. može da pruži.

Safety Ride

Korisni saveti za vožnju koji će doprineti većoj sigurnosti, bezbednosti ali i uživanju.